TOP NẠP THẺ THÁNG

  • 1 Pham Nguyen
  • 2 Quang Minh
  • 3 Anh Dung
  • 4 Minh Trí Lê
  • 5 Dương Anh
  • 6 Nguyễn Thành Long
  • 7 Hùng Tuấn

Tài Khoản #174 Giá trị đội hình: 26 tỷ 1 - Dư BP: 2 tỷ