TOP NẠP THẺ THÁNG

  • 1 Pham Nguyen
  • 2 Quang Minh
  • 3 Anh Dung
  • 4 Minh Trí Lê
  • 5 Dương Anh
  • 6 Nguyễn Thành Long
  • 7 Hùng Tuấn

Tài Khoản #193 Giá trị đội hình: 57 tỷ 6 - Dư BP: