TOP NẠP THẺ THÁNG

  • 1 Mai Linh
  • 2 Quang Anh
  • 3 Nhựt Minh
  • 4 Hung Anh Pham
  • 5 Nguyễn Nhân
  • 6 Bảo Nam
  • 7 Nguyễn Anh Tú

Tài Khoản #249 Giá trị đội hình: - Dư BP: 156 tỷ